منوغذا

کبابی گلپایگانی

کبابی گلپایگانی

کباب کوبیده

کباب کوبیده هر سیخ ۸۰ گرم قیمت ۹۰۰۰ تومان

۹۰۰۰ تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک کوبیده

خوراک کوبیده با گوجه و قرص نان و سرویس

۱۸۰۰۰تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک کوبیده

خوراک کوبیده با گوجه و ۲ قرص نان و سرویس

۲۷۰۰۰ تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک مخلوط

خوراک مخلوط با ۱ سیخ چنجه و ۱ سیخ کوبیده با گوجه و سرویس

۵۴۰۰۰ تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک مخلوط

خوراک مخلوط ۱ سیخ چنجه و ۲ سیخ کوبیده با گوجه و سرویس

۶۳۰۰۰ تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک بره کباب

خوراک بره کباب ۲ سیخ گوشت و راست فیله بره و گوجه و سرویس

۹۰۰۰۰ تومان

خبرنامه

سفارش غذا
آدرس