منوغذا

کبابی گلپایگانی

کبابی گلپایگانی

کباب کوبیده

کباب کوبیده هر سیخ 80 گرم قیمت 14000 تومان

14000 تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک کوبیده

خوراک کوبیده با گوجه و قرص نان و سرویس

18000تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک کوبیده

خوراک کوبیده با گوجه و 2 قرص نان و سرویس

27000 تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک مخلوط

خوراک مخلوط با 1 سیخ چنجه و 1 سیخ کوبیده با گوجه و سرویس

54000 تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک مخلوط

خوراک مخلوط 1 سیخ چنجه و 2 سیخ کوبیده با گوجه و سرویس

63000 تومان
کبابی گلپایگانی

خوراک بره کباب

خوراک بره کباب 2 سیخ گوشت و راست فیله بره و گوجه و سرویس

90000 تومان

خبرنامه

سفارش غذا
آدرس